Polityka odpowiedzialnego ujawniania informacji oraz Program nagród za wykryte błędy

Przeczytaj uważnie tę umowę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące Twoich praw i środków zaradczych.